Program  nauczania języka angielskiego prowadzimy według  autorskiego programu Aleksandry Pronickiej.

Zajęcia języka angielskiego prowadzone są w formie zabawy,  które mają na celu pobudzenie wyobraźni i kreatywności dziecka oraz zaangażowanie jak największej ilości jego zmysłów. Skupiam się na wprowadzaniu różnorodnego słownictwa. Utrwalanie słownictwa odbywa się podczas zabaw ruchowych, na dywanie oraz podczas prac przy stolikach. Karty pracy są tworzone przeze mnie i są dopasowane do danego poziomu wiekowego. Podczas zabaw używane są zwroty w języku angielskim, które są zobrazowane ruchem i tym samym stają się zrozumiałe oraz łatwe do skojarzenia i zapamiętania przez dzieci.

Nauczanie języka angielskiego jest formą zabawy, teatralnych przedstawień z wykorzystaniem różnego rodzaju rekwizytów: pacynek, instrumentów, zabawek, owoców, warzyw, itp. Dzieci uczą się nowych piosenek, którym również towarzyszy ruch i taniec. Wprowadzane słownictwo jest systematycznie powtarzane i utrwalane. Ponieważ angażowane są emocje, takie doświadczanie języka pozwala łatwo zapamiętywać nie tylko pojedyncze słowa, ale całe, poprawne stylistycznie frazy, które dziecko kojarzy z konkretną sytuacją, czy historią.

W roku przedszkolnym 2020/2021 polskojęzyczna kadra pedagogiczna przedszkola „Radosne Dzieciaki” pracuje w oparciu o programy edukacji przedszkolnej:

„Wielointeligentne odkrywanie świata w przedszkolu” – Moniki Zatorskiej , Aldony Knapik – program sprzyjający realizacji zadań edukacyjnych uwzględniających indywidualność każdego dziecka, opierającego się na założeniach, że każde dziecko jest zdolne i wyjątkowe.

„Zabawy fundamentalne” – Colina Rose i Katarzyny Latkowskiej – program oparty na teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Głównym zadaniem tego programu jest przygotowanie dziecka do korzystania ze swojego potencjału umysłowego w najbardziej optymalny sposób.

3-latki – „Odkrywam siebie – Złota Kolekcja. Poziom A” wyd. MAC Edukacja

4-latki – „Plac zabaw”- wyd.WSIP

5 i 6-latki – „Dzieciaki w akcji” wyd.Nowa Era

 

Powyższy program zgodny jest z założeniami nowej podstawy programowej dla przedszkoli. Dzięki niemu dzieci odkrywają oraz pobudzają naturalne uzdolnienia i predyspozycje. W codziennej pracy z przedszkolakami zależy nam, zarówno na uśmiechu naszych milusińskich, którym poprzez świetną zabawę, zaplanowaną i zorganizowaną, przekażemy jak najwięcej treści edukacyjnych, jak i na spokoju wewnętrznym wszystkich Rodziców powierzających nam swoje pociechy, dla których, podobnie jak dla nas samych, dobro dzieci jest najważniejsze. W pracy z dziećmi młodszymi, 3, 4-letnimi korzystamy z pakietów „Kolekcja przedszkolaka”, natomiast w grupach dzieci starszych, 5-letnich (realizujących obowiązek rocznego  przygotowania przedszkolnego) korzystamy z pakietów „Szkoła coraz bliżej” oraz „Bawię się i przygotowuję do szkoły”. Treści dydaktyczne zawarte w powyższych pakietach są świetnie dostosowane do potrzeb naszych przedszkolaków, ich możliwości i umiejętności.

Dodatkowo w pracy z dziećmi korzystamy z elementów glottodydaktyki prof. Bronisława Rocławskiego, które wdrażamy już w grupach dzieci 2,5-letnich, zaczynając od prostych ćwiczeń oddechowych i artykulacyjnych, oraz z elementów „Metody Dobrego Startu” Marty Bogdanowicz.

W edukacji matematycznej naszych przedszkolaków korzystamy z „Dziecięcej matematyki” prof. Edyty Gruszczyk- Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej. W naszym tygodniowym planie pracy znajduje wiele zajęć sportowych i artystycznych prowadzonych przez profesjonalną kadrę instruktorów.

Mając na uwadze wszechstronny rozwój dzieci nie zapominamy również o tak ważnej aktywności, jaką jest aktywność twórcza naszych milusińskich, którą staramy się łączyć z zajęciami dydaktycznymi, tak aby tworzyły zintegrowaną i spójną całość. Zajęcia z rekwizytami.

Liczba komórek mózgowych dziecka w dniu urodzin jest tak duża, że przekracza liczbę niezbędną do prowadzenia życia pełnego osiągnięć. Jednak nie liczba komórek mózgowych decyduje o inteligencji, a liczba połączeń  wytworzonych między tymi komórkami. Połączenia tworzone są poprzez doświadczenia i myśli, którymi kierowane jest dziecko we wczesnym okresie życia oraz bogate , stymulujące zmysły środowisko. Umożliwia to dzieciom rozwinięcie pełnej „mocy mózgu”. Nie mówimy tu, że człowiek zdobywa 50% wiedzy w pierwszych 5 latach życia. Nie zdobywa też 50% swojej mądrości. Oznacza to po prostu, że w ciągu pierwszych 5 lat życia dziecko tworzy w swoim mózgu 50% połączeń nerwowych umożliwiających mu zdobywanie wiedzy. Cała wiedza zdobyta w późniejszym okresie będzie oparta na fundamencie zdobytym w pierwszych pięciu latach życia. Jeśli fundament jest solidny, budowanie na nim może być skuteczne.

Jednego z największych odkryć w dziedzinie badań mózgu dokonali naukowcy z Uniwersytetu Harvarda. Zaprzecza ono powszechnie panującej opinii, że inteligencja jest stała. Teoria  Inteligencji  Wielorakich  Howarda  Gardnera dowodzi istnieniu co najmniej ośmiu różnych rodzajów inteligencji. Aby dziecko rozwinęło prawdziwie wszechstronne umiejętności, musi rozwijać każdy rodzaj inteligencji.

  • Inteligencja językowa –  zainteresowanie światem słowa mówionego i pisanego. Umiejętność wypowiadania się i ujmowania zdarzeń. Świat rozumiany jest poprzez słowo.
  • Inteligencja matematyczno–logiczna – zainteresowanie światem przedmiotów, symboli liczbowych i operacji matematycznych. Świat rozumiany jest przez ciągi zdarzeń oraz liczby.
  • Inteligencja interpersonalna (społeczna) – zdolność wchodzenia w interakcje z innymi, umiejętność komunikowania się, rozumienie innych ludzi. Świat postrzegany jest przez pryzmat drugiego człowieka.
  • Inteligencja intrapersonalna (refleksyjna) – wysoka samoświadomość, zdolność do refleksji nad sobą i własnym zachowaniem, motywacją i emocjami. Świat postrzegany jest przez pryzmat samego siebie.
  • Inteligencja muzyczna – łatwość percepcji i tworzenia muzyki, muzykalność, rozumienie struktury utworów muzycznych. Świat rozumiany jest poprzez dźwięki, rytmy i melodie.
  • Inteligencja wizualno-przestrzenna – zdolność do tworzenia w umyśle obrazów, relacji przestrzennych, wizualizacja. Świat rozumiany jest poprzez obraz i formy przestrzenne.
  • Inteligencja ruchowa – zdolność wykorzystywania własnego ciała, ukierunkowanego ruchu, posługiwanie się przedmiotami, koordynacja ruchowa . Świat rozumiany jest poprzez ruch i kontakt fizyczny.
  • Inteligencja przyrodnicza – zdolność dostrzegania wzorców w naturze, rozpoznawanie i kategoryzowanie przedmiotów. Świat rozumiany jest poprzez naturalne środowisko i otoczenie.

• Bale przebierańców
• Teatrzyki
• Wycieczki
• Zaproszeni goście
• Warsztaty kreatywności
• Przedstawienia z udziałem dzieci
• Spotkania z rodzicami

footer-h500-v3